Vedtægter

 
Vedtægter for Favrskov Musikskoles Venner
§ 1. Foreningens navn er “Favrskov Musikskoles Venner”. Hjemsted er Favrskov kommune.
§ 2. Foreningens formål er at støtte og styrke musikalske aktiviteter i og omkring Favrskov Musikskole.Dette formål kan søges opfyldt ved at yde praktisk og økonomisk støtte til aktiviteter som f.eks. koncerter, musiklejrskole, gæstebesøg, studietid og instrument anskaffelser.
§ 3a. Som medlem af foreningen kan optages alle der støtter foreningens formål.
§ 3b. For at blive medlem skal man opfylde §3.a samt at have tilkendegivet overfor foreningen, at man ønsker medlemskab.
§ 3c. Man forbliver medlem indtil man tilkendegiver at man ikke ønsker at være medlem. Bestyrelsen kan spørge det enkelte medlem om fortsat medlemskab ønskes, og hvis medlemmet ikke giver respons efter gentagne forespørgsler ophører medlemskabet.
§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 5. Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i årets tredje kvartal og med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne pr. e-mail. Første gang i tredje kvartal 2011. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. §7

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes pr. e-mail 7 dage før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, kræver det.
§ 7. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog for 1 år – dvs. perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med repræsentation fra alle dele af Favrskov Kommune. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 8. Spørgsmål, som kommer til afstemning på møder og generalforsamling, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Alle medlemmer har 1 stemme på generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. Ændringer til foreningens love vedtages på generalforsamling og kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for at kunne vedtages.
§ 9. Foreningens midler skal primært være placeret på konto i pengeinstitut i foreningens navn eller kassererens navn.
§ 10. Regnskabsåret er 1.september til 31. august.
§ 11. Bestyrelsen kan af foreningens midler bevillige tilskud til arrangementer og aktiviteter, som opfylder de i §2 nævnte formål, samt til egen drift.
§ 12. Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer, på en særlig dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, stemmer derfor. I så tilfælde tilfalder foreningens midler Favrskov Musikskole. Såfremt Favrskov Musikskole bliver nedlagt, skal midlerne bruges til andre musikalske formål i Favrskov Kommune.
Disse vedtægter er vedtaget på ordinære generalforsamling 2./10. 2012.